REFERENCE

งาน ม. บูรพา

 

    

 

ปรับปรุงระบบควบคุมและเครื่องสูบน้ำสำหรับหอพึ่งเย็น อาคาร1 

 

                    

  

          

 

ซ่อมเครื่องสูบนำระบายความร้อนหอพึ่งเย็น อาคาร1

 

     

 

งานซ่อมเครื่องสูบน้ำเย็น

 

             

 

งานซ่อมเครื่องสูบน้ำดี 

          

 

 

 

ซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ อาคาร2

 

     

 

      

 

 

         งานเปลี่ยนหัวขับไฟฟ้าวาล์วปีกผีเสื้อ

           

 

งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบสปริงเกอร์

 

       

  

 

         

 

           

 

     

 

            

 

       

 

 

           

 

               

     

 

     

 

 

              

งานติดตั้งลิฟท์กรมแผนที่ทหาร

                             

                  

 

 

 

   งานติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ กสท โทรคมนาคม

 

 

         

           

งานเคเคที ชลบุรี

 

    

 

    

 

งานติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิงอาคาร13 เมืองทอง