NEWS

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาปั๊ม
        เพื่อให้ปั๊มมีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊มทุกเครื่องควรมีสมุดประวัติการใช้งานและบำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบและบำรุงรักษาอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจสอบทุก 6 เดือน การตรวจสอบประจำปี
การตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ก. การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน มีดังนี้

1. อุณหภูมิของรองลื่น

2. ความดันทางท่อดูดและท่อจ่าย

3. การรั่วจากกันรั่ว (Seal)

4. การหล่อลื่นกันรั่วโดยดูจากหลอดแก้ว หรือตัวชี้อื่นๆ

5. โหลด (Load) ของมอเตอร์ไฟฟ้า

6. ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน

7. ระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มาเลี้ยงรองลื่น

ข. การตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก 6 เดือน มีดังนี้

1. การได้ศูนย์ระหว่างปั๊ม และต้นกำลัง

2. การเติมน้ำมัน หรือจารบีให้กับรองลื่น

3. ตรวจรอยรั่วท่อทางดูด

ค. การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำปี มีดังนี้

1. การรั่วตามเพลาและการซ่อมบำรุงกันรั่ว

2. การสึกของปลอกเพลา

3. ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก

4. ทดสอบและปรับแก้เกจ์วัดต่างๆ ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า

5. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นและจารบีรองลื่น

***หมายเหตุ; เนื่องจากรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของปั๊มและบริษัทผู้ผลิต ดังนั้น ควรศึกษาจากคู่มือผู้ใช้สำหรับปั๊มนั้นๆ*** 

 

การแก้ปัญหา

คำเตือน

ก่อนทำการเปิดตัวปั้ม หรือ ทำการซ่อมแซมควรปฏิบัติตามนี้

- ศึกษารายละเอียด และขั้นตอนในหนังสือคู่มืออย่างละเอียด

- ตรวจสอบว่าชุดต้นกำลังขับได้ถอดออกเรียบร้อยแล้ว

- ปล่อยให้ปั๊มเย็นตัวก่อนถ้าเกิด Over Heat

- ปิด ท่อดูดและท่อส่งน้ำ

- ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนจะเปิดฝาครอบ และชิ้นส่วนต่างๆ

- ปล่อยน้ำออกจากปั๊ม